Πολιτική Απορρήτου

Η προσέγγισή μας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

01 Πολιτική Απορρήτου

Η προσέγγισή μας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

3.5. Δεδομένα των εργαζομένων και συνεργατών μας

Το ASTRA SUITES συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από υποψηφίους που αναζητούν εργασία στην εταιρεία μας, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών στοιχείων επικοινωνίας, επαγγελματικών προσόντων και προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας, με σκοπό να μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις πρόσληψης, έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Μετά την πρόσληψη, συλλέγουμε πληροφορίες για τους εργαζομένους μας στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης και για σκοπούς που σχετίζονται με αυτήν, όπως για την αξιολόγηση των επιδόσεών τους, για την εκτέλεση της μισθοδοσίας τους και για φορολογικούς σκοπούς. Τα στοιχεία αυτά των εργαζομένων μας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ασφαλείς εταιρικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές πρακτικές μας. Επίσης, μπορεί να επεξεργαζόμαστε παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με εργολάβους, συμβούλους και άλλα τρίτα μέρη που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε αυτήν στο ASTRA SUITES.

  1. Γνωστοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες τα προσωπικά σας δεδομένα;

α. Δεν πωλούμε, δεν νοικιάζουμε και δεν ανταλλάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε θα το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σας σε τρίτα μέρη ή να τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο αρχικά τα συλλέξαμε ή μας εξουσιοδοτήσατε, μόνο εάν συναινείτε σε αυτού του είδους την επεξεργασία ή εάν απαιτείται εκ του νόμου.

β. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε (μοιραστούμε, αποστείλουμε, ή άλλως διαθέσουμε) τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο με τους τρόπους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, στις εξής περιπτώσεις:

– σε εξωτερικούς συμβούλους (όπως λογιστές, ελεγκτές, σύμβουλοι κλπ)

– σε προμηθευτές και άλλους παρόχους υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας σε ζητήματα διαχείρισης των πληροφοριακών μας συστημάτων (ΙΤ providers)

– σε παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ, έρευνας και ανάλυσης αγοράς και επικοινωνιών

– σε τουριστικού πράκτορες, τουριστικά γραφεία, διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων (όπως πχ booking.com, expedia.com)

– σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσιών massage και άλλους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών

– σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους πιστωτικών καρτών

– σε κάθε τρίτο μέρος στο οποίο μπορεί να πωλήσουμε ή να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων

– όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις

– σε κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιες αρχές, ρυθμιστικά όργανα και υπηρεσίες επιβολής, για σκοπούς συμμόρφωσης με έγκυρη και εγκεκριμένη αίτηση, συμπεριλαμβανομένης δικαστικής απόφασης ή άλλης έγκυρης νομικής διαδικασίας, για την προστασία από απάτες και για συναφείς σκοπούς ασφαλείας. 

γ. Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοί μας που έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και εκπαιδευμένοι σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο για αυτήν την επεξεργασία, δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας και ενεργούν μόνο στη βάση όσων στοιχείων πρέπει να γνωρίζουν, για να ικανοποιήσουν τους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας, όπως ανωτέρω περιγράφηκαν. 

  1. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ορισμένους παραλήπτες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ (π.χ. Google). Σε αυτήν την περίπτωση, όπου οι εν λόγω διαβιβάσεις θα είναι απαραίτητες εκ του νόμου ή για την εκτέλεση της σύμβασής και συνεργασίας μας, θα φροντίσουμε να υπόκεινται σε κατάλληλες συμβατικές και τεχνικές διασφαλίσεις, όπως απαιτείται από τον GDPR και οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο.

  1. Ασφάλεια των πληροφοριών

α. Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε διαρκώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλου είδους επεξεργασία εκ μέρους μας ή εκ μέρους των συνεργατών μας.

β. Πιο συγκεκριμένα, στο ASTRA SUITES εφαρμόζουμε διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας στα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχουμε. Εφαρμόζονται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι στις θέσεις εργασίας, όπως αυτόματο κλείδωμα των υπολογιστών, συχνές αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού και παραμετροποιήσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και εκμετάλλευσης κρίσιμων δεδομένων που αποθηκεύονται στα συστήματά μας.

γ. Αναθεωρούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και θα προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σαν να ήταν δικά μας. Δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι για τις ενέργειες τρίτων μερών ή για τα μέτρα ασφαλείας τους σε σχέση με τις πληροφορίες που τα τρίτα μέρη αυτά ενδέχεται να συλλέγουν ή να επεξεργάζονται μέσω των δικτυακών τους τόπων, των υπηρεσιών τους ή με άλλον τρόπο.

  1. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

α. Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από τους εφαρμοστέους κάθε φορά νόμους. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να αρχειοθετούνται ή να φυλάσσονται περιοδικά, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες ασφαλείας μας και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός αν ο νόμος απαιτεί να τα διατηρούμε για μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά), ή να τα διαγράψουμε σε συντομότερο, ή εκτός εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό των δεδομένων σας (όποτε αυτό επιτρέπεται).

β. Παραδείγματος χάριν, θα τηρούμε τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνουμε, χωρίς τελικά να προχωρήσουμε σε πρόσληψη του ενδιαφερομένου, για διάστημα έξι (6) μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο συγκατατεθεί στο να τηρήσουμε τα δεδομένα του για κάποια αντίστοιχη ευκαιρία στο μέλλον. Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα αρχεία καταγραφών από κάμερες ασφαλείας που είναι νομίμως εγκατεστημένες στα γραφεία μας θα πρέπει να φυλάσσονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασίας. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή αν παρατηρήθηκε κάποιο περιστατικό παραβίασης, τα αρχεία αυτά καταστρέφονται κάθε 15 εργάσιμες ημέρες.

  1. Τα δικαιώματά σας

α. Το ASTRA SUITES διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκείτε όλα τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε. Βάσει του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και διόρθωσης των δεδομένων σας, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, παροχής αντιγράφου των δεδομένων σας που τηρούμε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. pdf) σε εσάς ή σε άλλο πάροχο που τυχόν μας υποδείξετε, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του Κανονισμού.

β. Ενδεικτικά, κατόπιν αιτήματός σας, θα:

  • σας χορηγούμε πρόσβαση σε αντίγραφα προσωπικών δεδομένων σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
  • διορθώνουμε τις προσωπικές πληροφορίες, όταν είναι ανακριβείς
  • αποσύρουμε προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας κ.α.

γ. Περαιτέρω, εντός της ΕΕ, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών τους στην αρμόδια εποπτική αρχή. Κατάλογος όλων των εποπτικών αρχών της ΕΕ διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

  1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, ή έχετε κάποιο παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ASTRA SUITES στα στοιχεία που υπάρχουν στην αρχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

  1. Αλλαγές Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό, σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα.